Quiz dieser Woche über ein wahres Verbrechen. True crime. Termin: 12. December 2022, 8.30.

Denne uges quiz om en true crime

For to uger siden var der ingen, der var kreative nok til at sende et svar om, hvorvidt en t-shirt med en engelsk-lignende tekst kom fra. I denne uge kom der et svar. En bogpris blev defenestreret i fredags, bevidnet med en blanding af chok og morskab af studerende i lingvistik i Aarhus. Vi har før oplevet, at quizzer, hvor kreativitet, humor og originalitet spiller en rolle, ikke er særlig populære, lad os bare acceptere det. Folk leder efter sandhed og svar, der må være forkerte eller korrekte. I denne uge har vi en.

En true-crime-quiz.

Vanskelige quizzer har en tendens til at være mere populære. Denne uges quiz er så svær, at hundredvis af mennesker ikke kunne løse den. Vi forventer derfor nul svar. Men i denne uge kan du være med til at opklare en forbrydelse. Dette cold case er ikke opdigtet, det er en rigtig uopklaret forbrydelse. Din quizmaster blev inviteret til at hjælpe med at løse det. Og jeg beder om jeres hjælp.

I 1999 blev liget af en kvinde fundet i Antwerpen, Belgien. Hun blev tilsyneladende dræbt med en kniv. Hun er aldrig blevet identificeret. Hun havde en tatovering på kroppen. Men hvad står der egentlig på tatoveringen? Kunne den give en spor til hendes baggrund? Mange mennesker har kigget på det, men ingen kender svaret. Så her er en opgave for Lingoblog-følgere. Hendes tøj kan pege på (det tidligere) Jugoslavien, måske Montenegro, måske Ungarn og hendes sko blev lavet i Italien – men hvis sko er det ikke? Måske er disse spor nyttige.

På billedet kan du se hendes tatovering. Noget af det kan være slidt op gennem tiden, da tatoveringen kan være ældre, og hun havde været i en flod i noget tid.

Hvem vil gætte på betydningen af tatoveringens tekst? Vi vil offentliggøre alle løsninger og overføre dem til de detektiver, der stadig, næsten et kvart århundrede efter forbrydelsen, leder efter den myrdede kvindes og morderens identitet.

Screenshot 2022 12 05 at 14.33.01

This week’s quiz about a true crime.

Two weeks ago, nobody was creative enough to send in an answer about the provenience of a t-shirt with an English-like text. This week, there was an answer. See below. One book prize was defenestrated last Friday, witnessed with a mixture of shock and amusement by students of linguistics in Aarhus.

We have experienced before that quizzes where creativity, humor and originality play a role, are not very popular, let’s just accept that. People look for truth and answers that must be wrong or correct. This week we have one. A real crime quiz.

Difficult quizzes tend to be more popular. This week’s quiz is so difficult, that hundreds of people could not solve it. We expect zero answers. But this week you can help to solve a crime. This is not made-up, it is a real unsolved crime. Your quizmaster was invited to help solve it. And he decided to invite the Lingoblog community for help.

In 1999 the body of a woman was found in Antwerp, Belgium. She was apparently killed with a knife. It was never found who she was. She had a tattoo on her body. But what does it say on the tattoo? Many people have looked at it, but nobody knows the answer. So here is a task for Lingoblog followers. Her clothes may point to (former) Yugoslavia, maybe Montenegro, maybe Hungary and her shoes were made in Italy – but whose shoes aren’t? Maybe these are clues.

On the photo, you can see the undeciphered tattoo. Some of it may have worn out through time, as the tattoo can be older, and she had been in a river for some time.

Who wants to make a guess about the meaning of the tattoo’s text? We will publish all solutions, and transfer them to the detectives who are still, almost a quarter of a century after the crime, looking for the identity of the murdered woman and the killer.

Sidste uges quiz om en bamse. Og vinderen er…

To uger i træk viste vi en t-shirt med et billede af en bamse og en uforståelig tekst. Spørgsmålet var, hvor t-shirten kommer fra, og om man kunne give et bud hvad der skulle have stået på t-shirtet i stedet for dette Volapük.

T-shirts oprindelsesland kunne nemt findes, bare hvis man googler ”internova”, så kommer man på japanske hjemmesider. Det bekræfter også EHA, som har set mange t-shirts med underlige fake-engelske tekster i deres rejser gennem Japan, og som er ejeren af t-shirtet. Denne blev købt fordi den var den mest ekstreme med hensyn til fejlene.

            Vi fik endelig, ti dage efter quizzen blev bragt, et svar, og den kom fra Søren Korshøj Laursen.

Han skriver:  

Jeg har ikke brugt så lang tid på at researche, men jeg skyder vildt og gætter på Japan – årsagen er at der er et par ”skriftens” ng-lyde hen mod slutningen. Det kan være, at man har ”europæiseret” skriften…

Indholdet bliver jo virkeligt et endnu vildere skud, men man tænker jo på kærlighed, når man ser “Love”, og som håbløs romantiker skyder jeg på noget med ”kærlighed med denne teddy fra mig til dig”

Virkelig ikke særlig tilfredse hilsner fra Søren Korshøj Laursen

 Søren, dit svar kommer tættest på, du er vinderen. Japan er korrekt, og din forslåede oversættelse er et kreativt bud på noget som sandsynligt ikke kan løses.  Til lykke! Vores præmiemeister tager kontakt med dig.

Sidste fredag blev der defenestreret en bog, som nogen KUNNE have vundet. Det er flere år siden at det var nødvendigt – det sker efter manglende svar. Lingoblog quiz håber at det ikke sker igen.

t shirt2

Last two weeks quiz: and the winner is…

Two weeks in a row, we showed a t-shirt with a picture of a teddy bear and an incomprehensible text. The question was where the t-shirt comes from. Also, if you could give a suggestion what should have been written on the t-shirt instead of this Volapük.

The t-shirt’s country of origin could easily be found, just if you google “internova”, you will come to Japanese websites. This is also confirmed by EHA, who has seen many t-shirts with strange fake-English texts in their travels through Japan, and who is the owner of the t-shirt. This one was bought because it was the most extreme in terms of the faults.

We did get an answer this week, and only one, ten days after the quiz was published, and it came from Søren Korshøj Laursen. He writes:

I haven’t spent that much time researching, but I’m guessing Japan – the reason is that there are a couple of “scriptural” ng sounds towards the end. It may be that the writing has been “Europeanized”…

The content really becomes an even wilder shot, but you think of love when you see “Love”, and as a hopeless romantic I shoot for something with “love with this teddy from me to you”

Really not very satisfied greetings from Søren Korshøj Laursen

Søren, your answer comes closest, you are the winner. Japan is correct and your broken translation is a creative take on something that probably can’t be solved. Congratulations! Our prize master will contact you.

Last Friday a book was defenestered that someone COULD have won. It has been several years since it was necessary – it happens after a lack of answers to the quiz. Lingoblog quiz hopes it doesn’t happen again.

Vindere for nyligt

Vi modtog en indsigelse om at offentliggøre navne på vindere og titlen på de bøger, de valgte. Vi havde ikke indset, at folk potentielt kunne komme i problemer for dette. Den eneste grund til, at vi plejede at offentliggøre navne, er, at folk ved, at vi faktisk deler præmier ud til konkrete mennesker hver uge. Og prisernes enorme bredde i emner, ved at udgive titlerne. Så flere deltager og udvider deres bogreoler.

En anden misforståelse, vi blev gjort opmærksom på, er, at nogle mennesker tror, ​​at quizzen kun er for ét segment af befolkningen. Nej, det er ikke kun for, for eksempel studerende i lingvistik på bacheloruddannelsen i Aarhus. Alle i Danmark og resten af ​​verden kan deltage.

Endelig kan deltagerne bruge alle midler til at løse gåderne. Vi har ingen måder at kontrollere, om du spurgte din smarte tante, fandt svaret ved at google det. Alle midler er tilladt. Quizzerne omhandler sjældent faktuel viden, og de fleste quizzer er designet sådan at de ikke (nemt) kan løses ved at google den.

Fra nu af offentliggør vi kun vindernes initialer.

Recent winners

We received an objection about publishing names of winners and the title of the books they chose. We had not realized that people could potentially get into trouble for this. The only reason that we used to publish names is that people know that we indeed do hand out prizes out to concrete people every week. And the enormous breadth of topics of the prizes, by publishing the titles. So more people participate and expand their bookshelves.

            Another misunderstanding we were made aware of, is that some people think that the quiz is only for one segment of the population. No, it is not only for, say, students in linguistics in the Bachelor program in Aarhus. Everyone in Danmark and the rest of the world can participate.

            Finally, participants can use all means to solve the puzzles. We have no ways to control whether you asked your smart auntie, found the answer by googling it. All means are allowed. The quizzes rarely deal with factual knowledge, and most quizzes cannot be solved by googling it.

            From now on, we only publish the winners’ initials.

Recent winners/Vindere for nyligt

SKL (Aarhus)

BS (Aarhus): Sprogbog (af Ole Togeby).

MK (Jylland/Jutland): Altisländisches Elementarbuch af Andreas Heusler.

SKS (Jylland/Jutland): Tidsskrift for sprogforskning, årgang 2, nummer 2. Form og betydning. Bidrag til syntaks-semantik-interface i sprog og grammatik.