Quiz der Woche: Übersetzung und Geld. Termin: 5. Oktober, 8.30.

Denne uges quiz om oversættelse og penge

 

Denne uge på onsdag er det International Oversætter Dag. Derfor en quiz om oversættelse.

To spørgsmål.

På dette billede ser du et ord eller en kort frase med (angiveligt) den samme betydning på et antal forskellige sprog, mindst 24 af dem.

(1) Dansk mangler. Hvad ville dette ord / denne frase være på dansk?

(2) En ækvivalent ord/orddel med “at lege” findes i de fleste oversættelser. På hvilke(t) sprog mangler det, og hvad bruges der i stedet for?

To quizzer, to præmier.

Send dit svar/dine svar senest MANDAG den 5. Oktober kl. 8.30 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! 

 

This week’s quiz about translation and money.

On Wednesday it will be International Translation Day. Therefore a quiz about translation.

Two questions.

On the picture above you see a word or phrase with (supposedly) the same meaning in a number of different languages, at least 24 of them.

  • The Danish language is lacking. What would this word/phrase be in Danish?
  • An equivalent of “play” is found in most of the translations. In which language(s) is it lacking, and what is used in stead?

Two quizzes, two prizes.

Send your answer by MONDAY October 5, 8.30 A.M., to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes. Linguistic books, for instance. Prizes are sent out worldwide.

 

Sidste uges quiz. Og vinderen er…….

Quizzen sidste var forbundet med en link til en video hvor en 13-årig pige Cameron fører en samtale med en anden polyglot, Wouter Corduwener, på ikke færre end 20 sprog. Imponerende, men hvor perfekt er sprogene? Alle der har svaret roser Cameron. Og det har givet anledning til at filosofere over perfektion og kommunikation.

Denne uges vinder er Stephanie Andersen, der har besluttet at kigge på Camerons tysk. Vinderen ønsker os alle en ”dejlig dag” og siger ”tak for jeres blog og ugentlige quizzer: Det er fantastisk arbejde:)”. Tak, Stephanie, det er godt at høre at man bliver vurderet!

Stephanie skriver:

Til besvarelse af dette spørgsmål har jeg valgt at undersøge Camerons tyske kundskaber. 

Overordnet er det imponerende, at hun kan konversere på så mange forskellige sprog, omend det er 100 % grammatisk korrekt eller ej. Hun besidder i den grad den rette indstilling til at kunne tilegne sig sprog ved at være frimodig og nysgerrig. Derudover har hun en rigtig flot udtale og accent på tysk – og også på fransk (det lyder også godt på de andre sprog, men dem kan jeg ikke udtale mig om). 

Men for at besvare opgaven vil jeg pointere, hvad der gør, at hendes tyskfærdigheder ikke er helt perfekte (endnu!). 

Dette har jeg gjort ved at transskribere en del af det, hun siger på østrigsk tysk, hvilket ses nedenfor, og så i parenteser kommentere på fejlene. Efterfølgende har jeg renskrevet transskriptionen og rettet fejl og udfyldt mangler.

Alle fejl er rettede med forbehold for, at jeg selv kan have begået fejl. Det er jo så menneskeligt;)

Transskription af Camerons tale: 

Deutsch ist meine Lieblingssprache oder…

Es ist.. Ich denke also es ist meine Lieblingssprache (ordstillingsfejl*) weil ich habe (ordstillingsfejl) multi- mein (manglende bøjning) erstes (manglende bøjning) Sprache das (forkert relativpronomen) ich lerne (forkert tid, deraf forkert tid) es ist Deutsch (altså efter forgående sætning bør ordstilling overvejes ændret)

Ich habe ein (manglende bøjning) österreiche Freunde (manglende hunkønsform) aus Deutschland aus Österreich 

Die heißt Ella (hvis „die“ er et relativpronomen, skal det finitte verbum sidst i sætningen) 

(…) 

Ella ist [?] super gut (manglende bøjning) Personen (forkert bøjning)

Und ich liebe sprechen von (forkert præposition) Ella in Deutsch (forkert ordstilling)

und das ist weil ich habe (ordstillingsfejl) ein (manglende bøjning) österreiches (manglende bøjning) Akzent wenn ich spreche Deutsch (forkert ordstilling)

Und ich nicht (negation skal efter det finitte verbum i denne sætning) sage „Jenna“, „Januar“, ich sage „Jenna“ 

Und ja das ist anderes ja dann Deutschland (…) dann der deutsche Deutschland (overordnet lidt kringlet)

Renskrivning af Camerons tale: 

Deutsch ist meine Lieblingssprache, oder…

Es ist… Ich denke, also, dass es meine Lieblingssprache ist, weil meine erste Sprache, die ich gelernt habe, Deutsch ist. 

Ich habe eine österreichische Freundin aus Österreich, die Ella heißt. 

Ella ist eine super gute (nette) Person. 

Und ich liebe, Deutsch mit Ella zu sprechen. Und ich liebe, mit Ella Deutsch zu sprechen. 

Und das ist, weil ich einen österreichischen Akzent habe, wenn ich Deutsch spreche.

(Und) ich sage nicht „Januar“; ich sage „Jenna“. 

(Und) ja, das ist anders als auf Deutsch. 

*NB: På mundtlig tysk vil man nok undlade en bisætning som i anden linje ”(…), dass es meine (….)” og i stedet lette sætningen med en hovedsætning à la ”Ich denke, also: Deutsch ist meine Lieblingssprache (…)”. 

På baggrund af min besvarelse har jeg reflekteret over, hvad det vil sige, at man kan tale et sprog. Cameron formår at kommunikere på østrigsk tysk og cirka 19 andre sprog, hvor grammatikken måske ikke er perfekt, men hun får udvekslet information mellem hende og Wouter, hvilket i sidste ende er formålet med det talte sprog. 

Så kan sprogrevsere og andre pedantiske paragrafryttere væbnet med en grammatikbog under armen transskribere og rette i den stakkels piges sprog så meget, de lyster (selvironi kan forekomme). Det ændrer ikke på, at hun kan føre en samtale på mange forskellige sprog og gør det så godt.

Et andet svar kom fra Marcus Holst, åbenbart selv en polyglot. Hens svar adskiller sig idet han kommenterer på to (for hen) mere eksotiske sprog, og så på en blanding af dansk og engelsk, med sidebemærkninger om tysk, fransk og portugisisk:

I ugens quiz med den talentfulde unge pige lagde jeg mærke til at hun på koreansk manglede nogle leksemer. Hun maskerede det rigtig vel med accent, men hun sagde eksempelvis “food” i stedet for 식량 (siglyang) og “many” in stead of the respective Korean articles (there is a similar word,많은, Manheun, though it is pronouced somewhat differently)

I also noticed she said “fish” in stead of the respective japanese word.

and speaking German she accidentally said “con” instead of “mit”, as she had just been speaking French and Portuguese.

Very impressive! 

Meget imponerende, ja!

Last week’s quiz: and the winner is…..

Last week’s quiz was linked to a link in a video in which a 13-year-old girl Cameron conducts a conversation with another polyglot, Wouter Corduwener, in no fewer than 20 languages. Impressive, but how perfect are the languages? Everyone who has answered praises Cameron. And it has given rise to philosophizing about perfection and communication.

This week’s winner is Stephanie Andersen, who has decided to look at Cameron’s German. The winner wishes us all a “nice day” and says “thank you for your blog and weekly quizzes: It’s great work :)”. Thank you, Stephanie, it’s good to hear you are being evaluated!

Stephanie writes:

To answer this question, I have chosen to examine Cameron’s knowledge of German.

Overall, it is impressive that she can converse in so many different languages, whether it is 100% grammatically correct or not. To that extent, she possesses the right attitude to be able to acquire language by being bold and curious. In addition, she has a really nice pronunciation and accent in German – and also in French (it also sounds good in the other languages, but I cannot comment on them).

But to answer the task, I want to point out what makes her German skills not quite perfect (yet!).

I have done this by transcribing part of what she says in Austrian German, which is transcribed below, and comments on the errors follow in brackets. Subsequently, I have rewritten the transcript and corrected errors and filled in gaps.

All errors are corrected subject to the fact that I myself may have made errors. That is only human;)

Transcript of Cameron’s speech:

Deutsch ist meine Lieblingssprache oder…

Es ist.. Ich denke also es ist meine Lieblingssprache (word order error *) weil ich habe (word order error) multi- mein (missing ending) erstes (missing ending) Sprache das (wrong relative pronoun) ich lerne (forkert tid, deraf forkert tid) es ist Deutsch (altså efter forgående sætning bør ordstilling overvejes ændret)

Ich habe ein (missing ending) österreiche Freunde (missing female form) aus Deutschland aus Österreich

Die heißt Ella (if  “die” is a relative pronoun, the finite verb must be in the end of the sentence)

(…)

Ella ist [?] super gut (missing ending) Personen (wrong ending)

Und ich liebe sprechen von (wrong preposition) Ella in Deutsch (word order error)

und das ist weil ich habe (word order error ) ein (missing ending) österreiches (missing ending) Akzent wenn ich spreche Deutsch (wrong word order)

Und ich nicht (negation mus be after the finite verb in this sentence) sage „Jenna“, „Januar“, ich sage „Jenna“

Und ja das ist anderes ja dann Deutschland (…) dann der deutsche Deutschland (overall a bit convoluted)

 

Rewriting of Cameron’s speech:

 

Deutsch ist meine Lieblingssprache, oder…

Es ist… Ich denke, also, dass es meine Lieblingssprache ist, weil meine erste Sprache, die ich gelernt habe, Deutsch ist.

Ich habe eine österreichische Freundin aus Österreich, die Ella heißt.

Ella ist eine super gute (nette) Person.

Und ich liebe, Deutsch mit Ella zu sprechen. Und ich liebe, mit Ella Deutsch zu sprechen.

Und das ist, weil ich einen österreichischen Akzent habe, wenn ich Deutsch spreche.

(Und) ich sage nicht „Januar“; ich sage „Jenna“.

(Und) ja, das ist anders als auf Deutsch.

 

* NB: In spoken German you will probably omit a conjunction as in the second line “(…), dass es meine (….)” And instead lighten the sentence with a main sentence à la “Ich denke, also: Deutsch ist meine Lieblingssprache ( …) ”.

When working on my answer, I have reflected on what it means to be able to speak a language. Cameron manages to communicate in Austrian German and about 19 other languages, where the grammar may not be perfect, but she gets information exchanged between her and Wouter, which is ultimately the purpose of the spoken language.

Then the language police and other pedantic hair splitters may, armed with a grammar book under their arm, transcribe and correct mistakes in that poor girl’s language as much as they please (self-irony may occur). That does not change the fact that she can have a conversation in many different languages and does that so well.

Another answer came from Marcus Holst, apparently themselves a polyglot. Their answer differs as they comment on two (for them) more exotic languages, and then on a mixture of Danish and English, with side remarks about German, French and Portuguese:

In this week’s quiz with the talented young girl, I noticed that she was missing some words in Korean. She masked it really well with accent, but she said for example “food” instead of 식량 (siglyang) and “many” instead of the respective Korean articles (there is a similar word, 많은, Manheun, though it is pronounced somewhat differently).

I also noticed she said “fish” in stead of the equivalent Japanese word.

and speaking German she accidentally said “con” instead of “mit”, as she had just been speaking French and Portuguese.

Very impressive!

Very impressive, indeed, Marcus!

Quizzens vindere i 2020. Wall of Fame/Æresgalleri

Sidste år have vi haft 33 forskellige prisvindere. Vi sender præmier over hele verden.

Last year we gave prizes to 33 different winners. We ship all over the world.

This year’s winners/Vindere i år:

Peter Aagaard Sørensen, Berlin.

Yonatan Goldshtein, Aarhus (Nina Grønnum, Groundworks of Danish Intonation. en klassiker.)

Jeroen Willemsen, Aarhus (Th. Bynon, Historical Linguistics, Cambridge UP, og Comrie’s Language Universals and Linguistic Typology. 2nd edition; The Sixth Extinction by Richard Leakey. )

Sofia Navarro, Aarhus (Steven Pinker. The Language Instinct)

Nikita J. Myrting, Aarhus

Thomas Widmann, Bogense (Teach yourself Samoan)

Anne Leth Sørensen, Odense 

Natasha Videbæk, Aarhus (Bill Bryson – Mother Tongue)

Simon Poulsen, København (Andersen & Hjelmslev: Fonetik; Blöndal & Stemann: Praktisk Lærebog i Islandsk Nutidssprog)

Bastian Solås (Karker: Dansk i Tusind År)

Jeannette Stronks, Amsterdam (David Crystal: Language Death)

Elena Ghiretti (DVD “Babel”-film; Dalby: Language in Danger)

Hartmut Haberland, Roskilde/København (Mirambel: Grammaire du Grec Moderne; Hauschildt: Handelsfaglig ordbog)

Tine Lykkegaard Nielsen

Joshua Nash, Australia (filmen “Pontypool” fra Canada, om et sprogligt virus)

Thomas Widmann, Bogense (Teach Yourself Swahili, Teach yourself Turkish)

Arnfríð Højgaard, Færøerne (De Swart: Natural Language Semantics; Karker: Dansk i Tusind År; Dixon. The Rise and Fall of Languages)

Sequoia Edwards, USA/Sweden (Leanne Hinton. Flutes of Fire)

David Robertson, USA (Cefas van Rossem, Hein van der Voort. Die Creool Taal. 250 years of Negerhollands texts).

Anne Mahler Schmidt, Aarhus (Indian English. Towards a New Paradigm. Agnihotri & Singh (red.))

Rebekah Baglini, Aarhus (Danish. A Grammar. W. Glyn Jones & Kirsten Gade. + Vivian Cook, Chomsky’s Universal Grammar. An Introduction)

Fleming André Philip Ravn, Charlottenlund (J. Wells – Esperanto)

Marcus Holst  (Universal Self Hindi Teacher by Sd. S. Radhakrishnan; Hopper and Traugott – Grammaticalization; Pragmatics and Linguistics. Festschrift for Jacob L. Mey; The Palgrave Handbook of Motivation for Language Learning. Eds. Lamb et al.)

Byurakn Ishkanyan, København
Stephanie Andersen