Quiz dieser Woche über Schweineohren. Termin: 11 Juli 2022, 8.30.

Denne uges quiz om svineører og deres sprog

I denne uge er der to særlige ting. For det første er fristen ikke om en uge, men først om tre uger. Ferietid. For det andet, gentager vi en tidligere quiz. For første gang i Lingoblog-quizzens historie fireårige historie, gentager vi en tidligere quiz. På grund af den længere periode følte vi, at vi var nødt til at vælge en svær quiz denne gang.

Quiz om billedsprog: grisenes ører

Dette fotografi viser otte kunstværker lavet af den dansk-hollandske kunstner Jaap de Ruig.

Tegningerne viser grise, hvis ører er blevet skåret over. Nogle mennesker spiser griseører, andre mennesker skærer dem. De har et specielt værktøj til dette, så de kan skære små trekanter ud fra øret. Ørehak, hedder det.

Det venstre øre (for seeren) viser grisens kuld, normalt et højt tal, og det højre øre viser individet. Da alle grise er brødre og søstre af kuld 161, er venstre øre derfor altid det samme. Det angiver 161.

Det højre øre er dog forskelligt for alle grisene. Hvert øre er skåret på en måde, så det viser de enkelte tal, der er angivet på øret.

HVORDAN VIRKER DETTE SKRIVE/NUMMERSYSTEM TIL DET HØJRE ØRE???? Hvordan ville nummer 9 blive skåret?

Send dit svar senest mandag den 11. juli kl. 8.30  til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! Især bøger om sprog og lingvistik! Eller dvd’er. Eller T-shirts. Du kan vælge emnet!

Screenshot 2022 06 20 at 12.11.07

This week’s quiz about the language of pigs’ ears.

This week, two special things. First, the deadline is not in one week from now, but in three weeks. Second, for the first time in the history of the Lingoblog quiz, we REPEAT an earlier quiz. Because of the longer period, we felt we had to choose a difficult one.

Quiz about visual language:  pigs’ ears notching

This photograph shows eight works of art by the Danish-Dutch artist Jaap de Ruig.

The drawings show pigs whose ears have been cut. Some people eat pigs’ ears, other people indeed cut them. They have a special tool for this, so they can cut out small triangles from the ear.

The left ear (for the viewer) shows the litter of the pig, usually a high number, and the right ear shows the individual. As all pigs are brothers and sisters of litter 161, the left ear is therefore always the same. It indicates 161.

The right ear, however, is different for all the pigs. Each ear is cut in a way that it shows the individual numbers that are indicated on the ear.

HOW DOES THIS WRITING/NUMBERING SYSTEM FOR THE RIGHT EAR WORK???? How would number 9 be cut?

The drawings show pigs whose ears have been cut. Some people eat pigs’ ears, other people indeed cut them. They have a special tool for this, so they can cut out small triangles from the ear. Ear notching, it is called.

The left ear (for the viewer) shows the litter of the pig, usually a high number, and the right ear shows the individual. As all pigs are brothers and sisters of litter 161, the left ear is therefore always the same. It indicates 161.

The right ear, however, is different for all the pigs. Each ear is cut in a way that it shows the individual numbers that are indicated on the ear.

THE QUESTION IS: HOW DOES THIS WRITING/NUMBERING SYSTEM FOR THE RIGHT EAR WORK???? How would number 9 be cut?

Two linguistic books can be chosen by the winner!

Send your answer no later than  July 11 at 8.30 A.M. (Denmark time) to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Especially books on language and linguistics! Or DVDs. Or T-shirts. You can choose the topic!

Sidste uges quiz: og vinderen er…

Vi bad læserne om at identificere sprogene på forsiden af ​​den ukrainsk-danske ordbog. Den første, og den bedste, kom fra Fatemeh Arjmand, hvis svar følger her:

Bortset fra sprogene skrevet over dem, der betyder ‘fred’ (dvs. ukrainsk, dansk og engelsk), er de andre på følgende sprog:

 1. fred: dansk
 2. fred: engelsk
 3. мир: ukrainsk, bulgarsk, russisk
 4. pax: latin
 5. paix: fransk
 6. bakea: baskisk
 7. Խաղաղություն: armensk
 8. paz: spansk, portugisisk
 9. pau: catalansk
 10. vrede: Afrikaans, hollandsk
 11. frieden: tysk
 12. Denne var faktisk skrevet forkert (bogstaverne her er ikke i en kursiv (sammenføjet) stil, som de burde være, og bogstaverne er skrevet omvendt) Det skulle være sådan:

سلام: arabisk

 1. rahu: estisk
 2. 安: kinesisk
 3. Denne er også forkert skrevet, da den ikke er i kursiv stil og bogstaverne er omvendt. Sådan skal det være:

تىنچلىق: Uyghur

Tillykke! Du vil blive kontaktet af vores præmiemester.

And the winner is…

We asked the readers to identify the languages of the cover of the Ukrainian-Danish dictionary. The first, and the best, came from Fatemeh Arjmand, whose answer follows here:

Aside from the languages written above the ones that mean ‘peace’ (i.e. Ukrainian, Danish and English), the others are in the following languages:

 1. fred: Danish
 2. peace: English
 3. мир: Ukrainian, Bulgarian, Russian
 4. pax: Latin
 5. paix: French
 6. bakea: Basque
 7. Խաղաղություն: Armenian
 8. paz: Spanish, Portuguese
 9. pau: Catalan
 10. vrede: Afrikaans, Dutch
 11. frieden: German
 12. This one was actually written incorrectly (the letters here are not in a cursive (joined) style as they should be, and the letters are written inversely) It should be like this:

سلام: Arabic

 1. rahu: Estonian
 2. 安: Chinese
 3. This one is also incorrectly written, since it is not in cursive style and the letters are inverse. This is how it should be:

تىنچلىق: Uyghur

Congratulations! You will be contacted by our prizemaster.

Recent winners/personer der har vundet for nyligt

Geertje Graehn (Aarhus): “Second language acquisition” (James Coady & Thomas Huckin, red.).
Fatemeh Arjmand (AU): “Process theories: Crossdisciplinary studies in dynamic categories” (Johanna Seibt, red.).

Laura Johanne Petersen & Joar Folcker: Learner language and language learning (af Claus Færch, Kirsten Haastrup & Robert Phillipson) og Errors in language learning and use: Exploring error analysis (af Carl James).

Gustav Styrbjørn Johannesen (Aarhus): Nysprog nu (Modersmål-Selskabet).

Noel Kåresøn Hansen (AU): Let us have articles betwixt us: Papers in Historical and Comparative Linguistics in Honour of Johanna L. Wood (red. Sten Vikner, Henrik Jørgensen & Elly van Gelderen).

Thomas Widmann (Fyn): Russian as we speak it (af S. Khavronina).

Ida Elmengaard (Jylland): Sproglig tekstanalyse – introduktion til pragmatisk tekstlingvistik (af Ib Ulbæk)

Mette Hess (Sjælland): Ordet fanger! (spil)

Dorthe Hess: Sprogrøgt i Danmark i 1930rne og 1940rne (af Henrik Galberg Jacobsen).

Mette Hess: Dialektforskning i 100 år (red. af Asgerd Gudiksen, Henrik Hovmark, Pia Quist, Jann Scheuer og Iben Stampe Sletten).

Lise Skov Sørensen: Preliminary approaches to language development (af Kim Plunkett). Laura Stampe Danielsen: Acta Linguistica Hafniensia 30.Malene Kastor: Læreren som sproglig vejleder (af Martin Jørgensen & Ole Pedersen)

Fatemeh Arjand: Relevance: Communication and cognition (af Dan Sperber og Deirdre Wilson).

Mette Hess (Sjælland):  Den sproglige dagsorden (af Jørn Lund).

Maria Fuhlendorff (Aarhus): Håndbog i grønlandsk grammatik (af Estrid Janussen)

Gustav Styrbjørn Johannesen (Aarhus): 60 Sprogminutter (af Erik Hansen og Jørn Lund)

Mette Hess (Sjælland): Overskuelig dansk grammatik og sproglære (af Gunnar Nissen).

Nina Vad Thomsen (Aarhus): Chomsky’s Universal Grammar (af V.J. Cook og Mark Newson)

Mette Hess (Sjælland): Øvebog i dansk for udlændinge (af Merete Biørn og Hanne Hesseldahl).

Andreas Østergaard (Aarhus): An Anglo-Saxon Reader (ed. Alfred J. Wyatt).

David Robertson (USA, Chinook/Salish Land): Colloquial Arabic. The living language of Egypt (T.F. Mitchell).

Laura Stampe Danielsen (Aarhus); Sproget. En introduktion (af Louis Hjelmslev).

Thomas Nielsen (Bramming): Glæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger (red. af Henrik Galberg Jacobsen og Henrik Jørgensen).

David Robertson (USA); Yoruba. A complete working course (E.C. Rowlands).

Thomas Widmann (Bogense):  Glæden ved grammatik. Udvalgte artikler og afhandlinger (red. Henrik Galberg Jacobsen & Henrik Jørgensen); Kunsten at tale finsk. Et kærligt portræt af Finland (af Gert Lynge Sørensen); Lærebog i moderne græsk (af Sten Ebbesen).

Laura Stampe Danielsen (Aarhus): A grammar of speech (David Brazil).

Signe Rømer Haubjerg (Aarhus): Conditions for second language learning (Bernard Spolsky).