This week’s quiz about books about grammar. Deadline: January 30, 2022, 8.30 AM

Denne uges quiz om grammatikbøger.

Nedenfor finder du en liste over bogtitler, der refererer til grammatik. Hvilken af disse bøger eksisterer du IKKE? Send dit gæt  til quiz@lingoblog.dk. (alternativt kan du prøve at verificere eksistensen af alle bogtitler, indtil du finder en, der ikke eksisterer, men det tager meget tid).

Send dit svar senest mandag den 30. Januar 2023, kl. 8.30  til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier! Især bøger om sprog og lingvistik! Eller dvd’er. Eller T-shirts. Du kan vælge emnet!

 

Very Simple Grammar of English

A Grammar of Dreams

Grammar of Passage

The Grammar of the Ancient World: The Ultimate Visual Guide to the Greatest Civilizations of Ancient Times

The Grammar of Ornament

Egyptian No 5.9 Journal, Notebook, Diary (Inspired by the Grammar of Ornament)

Grammar of Chinese Ornament

Brief Outline of the Grammar of the Tuda Language

An Essay in Aid of A Grammar of Assent

Grammar of Anglo-Saxon Ornament: A General Introduction to the Corpus of Anglo-Saxon Stone Sculpture: V

Hackers Grammar

Grammar of the Narrinyeri Tribe of Australian Aborigines (Paperback)

The Grammar of Love (Paperback)

A Grammar of Organizing

A Grammar of the Film

The Majority of the People. A Grammar of Democracy

A grammar of the Motu language of Papua (Paperback)

A Grammar of the Sgaw Karen (Paperback)

The Grammar of Spice Gift Wrap

The Grammar of Spice Notecards

A Grammar of Music (Da Capo Press Music Reprint Series)

The Grammar of the Art of Dancing Theoretical and Practical : Lessons in the Arts of Dancing and Dance Writing

The Grammar of Architecture

Grammar of the Arts

A Potted Grammar of Natural Dialectic (Cosmic Connections)

The Grammar of cooking

A Fine Grammar of Bones

A Practical Grammar of the Ancient Gaelic, Or, Language of the Isle of Man, Usually Called Manks

A Grammar of English Heraldry

A Grammar of Indian Planning

The grammar of Graphology

A Comparative Grammar of Borgomanerese

A Grammar of Responsibility

The Grammar of the Unconscious: The Conceptual Foundations of Psychoanalysis

Grammar of the Edit (Media Manuals)

The Grammar of Living

Grammar of the Shot (Media Manuals)

Grammar of the Shot (second edition)

Grammar of Television Production

The Grammar of Nature

The Grammar of Visual Design

The Grammar of Money

 This week’s quiz about grammar books.

Above you find a list of books which refer to grammar in the title. Which of these books do you think does NOT exist? Send your guess to quiz@lingoblog.dk. Alternatively you may try to verify the existence of all of these book titles, until you find one that does not exist, but that takes a lot of time…

Send your answer no later than  January 30, at 8.30 A.M. (Denmark time) to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Especially books on language and linguistics! Or DVDs. Or T-shirts. You can choose the topic!

Sidste uges quiz: og vinderen er….

Sidste uge viste vi tal 1-10 på et ukendt sprog, og spurgte hvilket sprog det kunne være, og hvor mange vokaler sproget kunne have. Ocke B. gættede sydpå, og Søren KL gættede nordpå og vestpå. Det er klart at tallene ser lidt tyskagtigt ud: áintsi, suwái, tərrá:i, fi:rə, fimfi, sá:ksi, si:pət, á:tə, náinə, si:nə. På skrevet tysk: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Sieben, acht, neun, zehn.

Ocke B. skrev:

Mit gæt: Kimbrisk, en variant af højtysk/baiersk talt i nogle landsbyer i det nordlige Italien. Antal vokaler: Svært at gætte fra de 10 ord, men alle baierske dialekter har mange vokaler. Mindst 16 (tæller diftonger?).

Det er et godt gæt, men desværre forkert, både sproget og antal vokaler. Søren svarede, ifølge ham er det et sprog i Canada:

Der er tale om Inuktitut, som er det sprog, som tales af ”Labrador-inuitterne”. Det var eftersigende herrnhuterne, der missionerede der, og det er en af årsagerne til den tyske indflydelse.

Albert Heinrich har forsket i fænomenet, og jeg kan sende artikler til interesserede studerende.

Søren har sproget helt korrekt, det er Inuttut (sådan kalder de sproget lokalt), og de har lånt talord fra tysk. Godt fundet, du er vinderen! Vi tager kontakt med dig omkring præmien. Denne uge vinder Søren Korshøj Laursen. Til lykke!

Last week’s quiz about numerals. And the winner is….

Last week we showed numbers 1-10 in an unknown language and asked what language it might be and how many vowels the language might have. Ocke B. guessed south, and Søren KL guessed north and west. It is clear that the numbers look a bit German: áintsi, suwái, tərrá:i, fi:rə, fimfi, sá:ksi, si:pət, á:tə, náinə, si:nə. In written German: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Sieben, acht, neun, zehn.

Ocke B wrote:

My guess: Cimbrian, a variant of High German/Bavarian spoken in some villages in northern Italy. Number of vowels: Hard to guess from the 10 words, but all Bavarian dialects have many vowels. At least 16 (do diphthongs count?).

It’s a good guess, but unfortunately wrong, both the language and the number of vowels. Søren replied, according to him it is a language in Canada:

It is Inuktitut, which is the language spoken by the “Labrador Inuit”. It was allegedly the Herrnhuts who were missionaries there, and this is one of the reasons for the German influence.

Albert Heinrich has researched the phenomenon and I can send articles to interested students.

The number of vowels is probably five (/a e i o u/) or six, if schwa is a vowel as well.

Søren has the language completely correct, it is Inuttut (that’s how they call the language locally), and they have borrowed words from German. Well found, you are the winner! We will contact you about the prize. This week’s winner is Søren Korshøj Laursen. Congratulations!

Recent winners/Vindere for nyligt

SKL (Aarhus)

TW (Bogense) Kleine ungarische Grammatik af József Tompa.

FA (Aarhus): The writing process af Quentin af L. Gehle & Duncan J. Rollo.

SKL (Aarhus)

BS (Aarhus): Sprogbog (af Ole Togeby).

MK (Jylland/Jutland): Altisländisches Elementarbuch af Andreas Heusler.

SKS (Jylland/Jutland): Tidsskrift for sprogforskning, årgang 2, nummer 2. Form og betydning. Bidrag til syntaks-semantik-interface i sprog og grammatik.