LANGUAGE QUIZ ABOUT greetings in many languages. Deadline: May 17, 8.30 AM

Denne uges quiz: hilsener på mange sprog

 

På billedet kan vi se et skilt med en talehandling på mange forskellige sprog. Hvilke sprog? Den person der identificerer de fleste sprog, vinder en flot præmie, fx en lingvistisk bog, en DVD eller en T-shirt.

 

Send dit svar senest den 17. Maj kl. 8.30 til quiz@lingoblog.dk. Og vind en eller flere flotte præmier!  Bøger, DVDer, t-shirts. Du kan selv vælge emnet! 

 

Screenshot 2021 04 24 at 14.57.06

This week’s quiz: a greeting in many languages

 

In the picture we can see a sign with a speech act in many different languages. What languages? The person who identifies the most languages wins a nice prize, such as a linguistic book, a DVD or a T-shirt.

 

Send your answer no later than May 17th at 8.30 A.M. to quiz@lingoblog.dk. And win one or more great prizes! Notably books on languages and linguistics! You can choose!

 

 

Sidste uges quiz. Og vinderen er…..

Sidste uge viste vi et billede af et ukendt skrift, og vi vidste selv hvad det var. Heldigvis var der flere der kom til udsætning, og vi videregiver her alle tre svar.

 

20210426 093050

Antonella Torzullo, dobbelt prisvinder allerede i år, fordybede sig i teksten og hun skrev følgende svar:

 

Jeg fik et hint fra teksten i venstre hjørne “from Strahlenberg”. Jeg googlede navnet og fandt ud af, at han var en svensk officer og geograf af tysk oprindelse, der leverede vigtige bidrag til kortlægning af Rusland.

Så på dette tidspunkt troede jeg, at dette mystiske billede måske var en del af et kort. Men da jeg var nysgerrig, kiggede jeg på hans bog

 

Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia, In so weit solches Das gantze Rußische Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in sich begreiffet, In einer Historisch-Geographischen Beschreibung der alten und neuern Zeiten, und vielen andern unbekannten Nachrichten vorgestellet, Nebst einer noch niemahls og Licht gegebenen Tabula polyglotta von zwey und dreißigerley Arten Tatarischer Völcker Sprachen und einem Kalmuckischen Vocabulario, Sonderlich aber Einer grossen richtigen Land-Charte von den benannten Ländern and and verschiedenen Kupfferstichen, so die Asiatisch-Scythische Antiqu; Bey Gelegenheit der Schwedischen Kriegs-Gefangenschaft i Rußland, aus eigener sorgfältigen Erkundigung, auf denen verstatteten weiten Reisen zusammen gebracht und ausgefertiget.

 

Og på side 369/370 finder jeg jeres mystiske skrivesystem!

Men så under hensyntagen til bogens titel tænkte jeg, at det måtte være en indskrift, måske på tatarisk eller kalmyk. Så jeg forsøgte at læse på side 368 for at finde ud af, hvilken slags sprog det var. Hvis jeg forstod korrekt (mit tysk er ikke i top, min gamle tysk endda værst) skulle det være “simpelthen” gammelt russisk, og manuskriptet skulle indeholde de to forskellige skrifter til floden Pyfchma.

Jeg er ikke sikker på, om jeg mistede noget, men for nu er det alt, hvad jeg kan fortælle.

Jeg nød virkelig denne uges quiz.

 

Screenshot 2021 05 01 at 16.55.50
Fra Strahlenbergs bog (1738)

 

Kristoffer Friis Bøegh fordybede sig også i det, og fandt frem til det følgende:

Det var en sjov quiz! Her kommer mit bud:

Der er tale om en reproduktion af helleristningerne i den såkaldte Dighton Rock. Det er en sandsten på 40 tons, som oprindeligt lå i Berkley, Massachusetts. Derefter hører enigheden så også op, når det gælder stenen. Det kunne tyde på, at skriften – hvis det er skrift – er fra et af Amerikas oprindelige folk. Men det er også blevet foreslået, at skriften/tegnene på stenen er lavet af fønikerne, vikingerne, portugiserne og kineserne (https://en.wikipedia.org/wiki/Dighton_Rock). 

Reproduktionen, som er fra 1800-tallet, kan også ses på Colonial Society of Massachusetts’ hjemmeside: https://www.colonialsociety.org/node/398 (scroll ned til “Plate II”, hvor der er yderligere info om den). Det ser ud til, at den kommer fra artiklen “Best known drawings of Dighton Rock made before the introduction of photography” (1893). Den er også gengivet i bogen Dighton Rock. A Study of the Written Rocks of New England (1928) af E.B. Delabarre (https://archive.org/details/dightonrockstudy00dela).

Delabarre analyserede i øvrigt tegnene på stenen som portugisisk. Her fra hans wiki-side (https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_B._Delabarre):

 

“[Delabarre] became famous, particularly in Portugal, because of his interpretation of the inscriptions present on the surface of Dighton Rock, a boulder on the shore of the Taunton River, in southeastern Massachusetts. He attributed the carvings to Miguel Corte-Real, a Portuguese navigator who left Lisbon in May 1502 on an exploration trip to the western Atlantic, never to return. Delabarre claimed that the stone bears carvings of the coat of arms of Portugal, the name of Miguel Corte-Real, and the date 1511.”

Det sidste svar (men som ankom først) kommer fra Line Geertsen:

Det nederste skrift er et sibirisk skriftsystem, beskrevet af Philipp Johann von Strahlenberg i 1738. Dette billede stammer dog ikke fra hans bog men fra en artikel i tidsskriftet Archaeologia volume 8, skrevet af Michael Lort i 1787. I den artikel undersøger han inskriptionen på Dighton Rock i Massachusetts, en sten med uvis oprindelse og med teorier fra fønikere og kartagere til vikinger til portugisere til oprindelige amerikanske folk til kinesere, og disse to figurer viser sammenligningen mellem stenens inskription foroven og det sibiriske sprog forneden, med den teori, at det folk der skrev inskriptionen kom fra Sibirien. 

Det er heller ikke en nem sammenkobling at lave, når man skal finde det uden kontekstǃ

Jeres quizmaster har kontrolleret alle kilder. Juryen har besluttet at give præmien til Line Geertsen, som var både den første der svarede og den person der fandt det oprindelige billede i et tidsskrift fra 1700-tallet. Til lykke, Line. Derudover giver vi en ekstra præmie til Kristoffer Friis Bøegh. Ja, han er også quizzens præmiemaster, men han kunne ikke have hørt svaret fra jeres kære quizmaster, da jeg ikke selv kendte svaret. Til lykke i to! Kristoffer har vundet bogen Manual i fagleksikografi: udarbejdelse af fagordbøger – problemer og løsningsforslag af Henning Bergenholtz. Han har jo leksikograf som en af sine arbejdsfelter.

 

 

Last week’s quiz.

Last week we showed a picture of an unknown (to us) writing system and we did not know ourselves what it was. Fortunately, there were three people who came to release, and we pass on all three answers here.

Antonella Torzullo, double prize winner already this year, immersed herself in the text and she wrote the following answer:

 

I got a hint from the text on the left corner “from Strahlenberg”. Googled the name and found out he was a Swedish officer and geographer of German origin who made important contributions to the cartography of Russia.

 

So at this point I thought this mysterious picture  may be a part of a map. But since I was curious I had a look at his book

 

Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia, In so weit solches Das gantze Rußische Reich mit Siberien und der grossen Tatarey in sich begreiffet, In einer Historisch-Geographischen Beschreibung der alten und neuern Zeiten, und vielen andern unbekannten Nachrichten vorgestellet, Nebst einer noch niemahls ans Licht gegebenen Tabula polyglotta von zwey und dreißigerley Arten Tatarischer Völcker Sprachen und einem Kalmuckischen Vocabulario, Sonderlich aber Einer grossen richtigen Land-Charte von den benannten Ländern und andern verschiedenen Kupfferstichen, so die Asiatisch-Scythische Antiquität betreffen; Bey Gelegenheit der Schwedischen Kriegs-Gefangenschaft in Rußland, aus eigener sorgfältigen Erkundigung, auf denen verstatteten weiten Reisen zusammen gebracht und ausgefertiget.

And on page 369/370 I found your mysterious writing system!

But then, taking in consideration the title of the book, I thought it had to be an inscription, perhaps in Tatar or Kalmyk. So I tried to read on page 368 to find out what kind of language was it. If I understood correctly (my German is not good, my Old German even worst) it should be “simply” Old Russian, and the script should contain the two different writing for the river Pyfchma.

I am not sure if I missed something, but for now this is all I can tell.

I really enjoyed this week’s quiz.

 

Kristoffer Friis Bøegh also immersed himself in it, and found out the following:

 

It was a fun quiz! Here is my proposal:

This is a reproduction of the petroglyphs in the so-called Dighton Rock. It is a 40-ton sandstone that originally lay in Berkley, Massachusetts. Beyond that, the agreement of opinions also ends when it comes to the stone. It could indicate that the writing – if it is writing – is from one of America’s indigenous peoples. But it has also been suggested that the writing / signs on the stone were made by the Phoenicians, Vikings, Portuguese and Chinese (https://en.wikipedia.org/wiki/Dighton_Rock).

The reproduction, which dates from the 19th century, can also be viewed on the Colonial Society of Massachusetts’ website: https://www.colonialsociety.org/node/398 (scroll down to “Plate II” for more info) . It seems to come from the article “Best known drawings of Dighton Rock made before the introduction of photography” (1893). It is also reproduced in the book Dighton Rock. A Study of the Written Rocks of New England (1928) by E.B. Delabarre (https://archive.org/details/dightonrockstudy00dela).

Incidentally, Delabarre analyzed the signs on the stone as Portuguese. Here from his wiki page (https://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_B._Delabarre):

“[Delabarre] became famous, particularly in Portugal, because of his interpretation of the inscriptions present on the surface of Dighton Rock, a boulder on the shore of the Taunton River, in southeastern Massachusetts. He attributed the carvings to Miguel Corte-Real, a Portuguese navigator who left Lisbon in May 1502 on an exploration trip to the western Atlantic, never to return. Delabarre claimed that the stone bears carvings of the coat of arms of Portugal, the name of Miguel Corte-Real, and the date 1511.”

The last answer (but the one that arrived first) comes from Line Geertsen:

The lower writing is a Siberian writing system, described by Philipp Johann von Strahlenberg in 1738. However, this picture does not come from his book but from an article in the journal Archeology volume 8, written by Michael Lort in 1787. In that article he examines the inscription on Dighton Rock in Massachusetts, a stone of unknown origin and with theories from Phoenicians and Carthaginians to Vikings to Portuguese to Native American peoples to Chinese, and these two figures show the comparison between the stone inscription at the top and the Siberian language at the bottom, with the theory that the people who wrote the inscription came from Siberia.

It is also not an easy pairing to make when you need to find it without contextǃ

Your quizmaster has checked all sources. The jury has decided to give the main prize to Line Geertsen, who was both the first to answer and the person who found the original picture in a magazine from the 18th century. Congratulations, Line. In addition, we give an extra prize to Kristoffer Friis Bøegh. Yes, he is also the prize master of this quizz, but he could not have heard the answer from your dear quizmaster, as the quizmaster did not even know the answer himself. Congratulations! Kristoffer has won the book Manual i fagleksikografi: udarbejdelse af fagordbøger – problemer og løsningsforslag by Henning Bergenholtz. He has lexicography as one of his research areas.

 

Quizzens vindere i 2021. Winners 2021.

Wall of Fame. Æresgalleri.

Sidste år (2020) har vi haft 34 forskellige prisvindere og uddelt 44 præmier. Vi sender præmier over hele verden.

Last year (2020) we gave 44 prizes to 34 different winners. We ship all over the world.

 

This year’s winners thus far/ Vindere i år indtil i dag:

Andreea Mantalina Balas (Greece/Grækenland),

Arnfríð Petra Mamangun (Færøerne)

Sofia Navarro (Aarhus).

Charlotte Olden-Jørgensen (Helsinge) (a CD with Icelandic choir music by Augnkarlakórinn (yes, we also have CDs as prizes)

Rasmus Underbjerg Pinnerup (København)

Sin Yee Melody (Lily) Li (Hongkong)

Marcus Holst, Marcus Holst (Aarhus)

Thomas Nielsen (Varde)

Signe Sønderholm

Antonella Torzullo (Wien, Vienna) (twice)

Rosaura Cauchi (Vienna, Wien)

Morten Andersen (Odense) (Viveka Velupillai “Pidgins, Creoles and Mixed Languages”, Benjamins 2015)

Peer Bundgaard (Paris) (DVD Scorsese “The Departed”, DVD “The Hours”).

Anders Mortensen (Aalborg) (Peter T. Daniels, The World’s Writing systems)

Rasmus Puggaard (Leiden) (Udtalt. En introduktion til dansk fonetik af Jan Heegård Petersen, Holger Juul, Nicolai Pharao og Marie Maegaard)

Kristoffer Friis Bøegh (Aarhus) (Manual i fagleksikografi: udarbejdelse af fagordbøger – problemer og løsningsforslag by Henning Bergenholtz)

Line Geertsen (Danmark)

 

We may still owe prizes to the following persons from last year, delayed because of Covid-19:

Peter Aagaard Sørensen, Berlin.

Nikita J. Myrting, Aarhus

Anne Leth Sørensen, Odense 

Tine Lykkegaard Nielsen

Jakob Steensig, Aarhus

Susan Bjørn
Jon Lapresa-Serrano
Stephanie Andersen