Barrierer og motivation for sprog

“Måske man skulle lære lidt mere om, hvorfor man har det. Altså komme med et præcist eksempel på, hvad kan man egentlig bruge det her til. Ift. matematikken, er der nogle fag, hvor det er meget tydeligt – det her kan du bruge det til, hvor fremmedsprog er lidt mere sådan, det gør du lidt mere for dig selv, hvor du kan snakke det på ferier-agtigt.” (Elev i 1.g) 

Ovenstående konstatering fra en elev i 1.g er blot ét blandt mange tankevækkende udsagn fra elever, der findes i de fokusgruppeinterviews, som Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) i foråret 2022 har lavet på en lang række grundskoler og gymnasier. Disse interviews er lavet med henblik på at få mere præcis viden om, hvilke barrierer elever oplever i forhold til at have lyst til at arbejde med sprog og måske endda tilvælge fremmedsprog i deres uddannelsesforløb.

Baggrund

Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) har i sin levetid lavet en række forskellige analyser og afdækninger ift. fremmedsprogsområdet:

  • Først spurgte vi undervisere fra grundskole til universitet, hvad de så som udfordringer på deres niveau.
  • Så spurgte vi undervisere fra grundskole til universitet om, hvilke behov og muligheder de så i deres sprogfag (engelsk, tysk, fransk, spansk og en samlerapport) https://ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-behov/behovsundersoegelser
  • Så spurgte vi medarbejdere i offentlige og private virksomheder, hvad sprog betød for dem:

https://ncff.dk/didaktisk-udvikling-viden-og-behov/gevinster-ved-fremmedsprog-som-tillaegskompetence

  • Og nu har NCFF så altså igangsat en større undersøgelse blandt elever i grundskole og gymnasium, som vi kalder en barriereanalyse.

Barriereanalysen

Med analysen vil vi gerne finde ud af, hvad ”patienten” fejler:

For hvorfor vælger mange elever fremmedsprogene fra i uddannelsessystemet? Hvilke faktorer italesætter de selv i forhold til dette fravalg? Skyldes det undervisningen, udbuddet af sprogfag i grundskolen og på gymnasierne, diskursen omkring sprogfagene, en opfattelse af, at andre fag er vigtigere, eller simpelthen manglende interesse? Eller har eleverne svært ved at se relevansen af fremmedsprogene i et karriereperspektiv?

Dette er en række af de centrale spørgsmål, som vi har forsøgt at finde svar på ved at lave mere end 200 fokusgruppeinterviews med elever i hhv. 3., 6. og 8. klasse i grundskolen samt elever i 1., 2. og 3. g på hhv. STX, HHX og HTX.

Elevernes kognitioner om sprog er naturligvis vigtige, og eleverne er slet ikke dumme! Faktisk er de – med naturligt varierende grader af modenhed – yderst præcise og kontante i deres udsagn.

Undersøgelsen skal bidrage med viden, som kan understøtte centrets arbejde for at fremme fremmedsprog jf. den nationale Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet fra 2017.

Hos NCFF er vi i øjeblikket i gang med at analysere de mange data, men I kan desværre ikke få konkrete detaljer eller konklusioner endnu, da vi holder kortene tæt til kroppen, indtil vi er kommet længere med vores analyser! Til gengæld skal I være velkomne til vores gratis konference om motivation og barrierer, som vi afholder i Middelfart den 29. november 2022 på baggrund af undersøgelsen. Her vil vi – med afsæt i elevernes beskrivelser og oplevelser – præsentere centrale tendenser i data i en række tematiske oplæg, ligesom vi har bedt kloge mennesker se på mulige løsninger på den nuværende situation.

NCFF logo FINAL RGB moerk 2

Hvis I følger os på LinkedIn og/eller Facebook, har I allerede hørt om konferencen og har link til tilmelding. Ellers er det på tide at få os fundet!

Der findes som sagt mange interessante og yderst tankevækkende svar i data. Konklusionerne fra analyserne vil på sigt også blive fremlagt i rapport-form, og NCFF ønsker med dette arbejde at bidrage til en oplyst og kvalificeret debat blandt fremmedsprogsundervisere, ledere og beslutningstagere om, hvordan vi igen får flere elever til at tilvælge fremmedsprog, så vi får uddannet flere med de stærke fremmedsprogskompetencer, vi så åbenlyst har brug for.

PS: I kan i øvrigt også følge med i fremmedsprogsområdet fra grundskole til universitet ved at læse den rapport, som er lavet af den følgegruppe, der skal følge hele den nationale fremmedsprogsstrategi – den findes her:  https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2022/aug/220817ny-rapport-fra-foelgegruppe-fremmedsprog-er-fortsat-udfordret

Rapporten indeholder både beskrivelser af området og forslag til forbedringer.

 

Karin Storm Randrup er projektkoordinator ved Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest).

Skriv en kommentar