Den vanskeligste danske klusil for arabisktalende er /p/

I folkemunde hører man tit, at det danske sprog er et af de sværeste, man kan forsøge at lære, og især den danske udtale fremhæves her gerne som særligt vanskelig. Tænk bare på de særegne vokaler, det danske ”r”, [ʁ], og det danske ”bløde d”, [ð], i tungetvisteren ”rødgrød med fløde”, som mangen en sagesløs andetsprogsindlærer er blevet udfordret i at udtale. Men det siger sig selv, at der også må være andre danske lyde end vokalerne og [ʁ] og [ð], som kunne ske at volde besvær, når talere af andre sprog skal tilegne sig dansk. Og hvis vi ved noget om, hvilke lyde det er, kan vi gøre andetsprogsundervisningen i dansk endnu bedre. Derfor valgte jeg i 2018 at skrive bachelorprojekt om arabisktalendes udtale af seks danske lyde – et projekt, der i 2019 blev udgivet som artikel i tidsskriftet Language Works. Arabisktalende er en af de største grupper med dansk som andetsprog i Danmark, og det er efter mit vidende ikke blevet beskrevet, hvordan de udtaler forskellige lyde på dansk. Derfor valgte jeg denne talergruppe til undersøgelsen. Lydene, jeg undersøgte, er de danske klusiler, altså /p/, /b/, /t/, /d/, /k/ og /g/.

RGMF Aalborg ubt
Graffiti i Aalborg. Foto: Tomasz Sienicki

Undersøgelsen foretog jeg ved at finde 13 arabisktalende personer, der alle havde tilegnet sig dansk som andetsprog som voksne. De blev sat til at udtale en række danske ord, og deres udtale sammenlignede jeg derefter med udtalen fra seks personer, der har dansk som førstesprog. Ordene, som alle forsøgsdeltagerne skulle udtale, var en række minimale par – såsom ”palle” og ”balle”, ”tisse” og ”disse” og ”kilde” og ”gilde”. I et minimalt par er der kun en lyd, et fonem, der udgør forskellen mellem ordene. F.eks. udgør /p/ og /b/ forskellen mellem ”palle” og ”balle”. På dansk er forskellen mellem klusiler som eksempelvis /p/ og /b/ en forskel i aspiration, og denne aspiration kan måles som voice onset time (VOT). Derfor kunne jeg måle VOT for dels de arabisktalendes udtale af ordene i de minimale par og dels de førstesprogsdansktalendes udtale af de samme ord for at finde ud af, om de 13 arabisktalende med dansk som andetsprog udtalte klusilerne på samme måde som de førstesprogstalende eller ej. Fordelingen af deltagernes realisationer kan ses af nedenstående samling af boksplot.

thea billede
Af disse boksplot ses fordelingen af deltagernes VOT-værdier for de danske klusiler. VOT måltes i millisekunder fra sprængningen af lukket til begyndelsen af stemthed i den efterfølgende vokallyd.

Som man kan se af boksplottene, har de arabisktalende (L2, grå) generelt aspireret deres klusiler mindre end de førstesprogsdansktalende (L1, hvid). På trods af dette klarede de sig alligevel rimelig godt med at udtale /b/, /t/, /d/, /k/ og /g/ omtrent som førstesprogstalerne. I en optælling viste det sig nemlig, at de ca. halvdelen af gangene udtalte disse klusiler, ligesom de førstesprogstalende gjorde – idet de udtalte dem inden for det interval af VOT-værdier, som de førstesprogstalende udtalte de samme klusiler indenfor. Det var desuden signifikant, at de arabisktalende var bedre til at udtale de danske klusiler, jo længere tid de havde talt dansk. Kun det danske /p/ var en udfordring for de arabisktalende, der kun 12 % af gangene blev udtalt som de førstesprogstalendes /p/ og halvdelen af gangene faktisk blev udtalt som førstesprogstalerne udtalte /b/. Det ses også af boksplottene ovenfor, hvor de arabisktalendes VOT-værdier for /p/ ligger meget nærmere begge gruppers boksplot for /b/ end for førstesprogstalernes boksplot for /p/.

James Flege og Robert Port har i 1981 fundet samme vanskelighed med det engelske /p/ for arabisktalende, der taler engelsk som andetsprog. Det kan skyldes det faktum, at arabisk fonologi ikke har noget /p/, hvorfor det kan være lettere at udtale det som det /b/, der findes på arabisk. Jeg fandt i min undersøgelse heller intet, der tydede på, at deltagerne blev bedre til at udtale netop /p/, jo længere tid de havde talt dansk. Det understreger, at denne lyd på dansk er særligt vanskelig for arabisktalende, og at beherskelse af den ikke nødvendigvis kommer med erfaring med sproget.

Resultatet her – at arabisktalende ofte realiserer det danske /p/ som noget, der aspirationsmæssigt ligner det danske /b/, og at erfaring med dansk ikke ser ud til at forbedre udtalen – er vigtig viden for andetsprogsundervisere, der har arabisktalende som deres elever. Men inden man ruller det helt store udtalehjælpsapparat ud for arabisktalendes udtale af /p/, er det dog vigtigt at undersøge, om det egentlig kan skabe misforståelser for førstesprogstalende af dansk, at arabisktalende kan finde på at udtale ”pære” som ”bære”, eller om det er nemt for dem at gætte det rette ord ud fra konteksten. Det er hermed givet videre som forslag til andre, der kunne have lyst til at undersøge, hvordan arabisktalende udtaler dansk.

Thea Helene Nørgaard har netop afsluttet en bachelor i lingvistik og arabisk- og islamstudier på Aarhus Universitet. Hendes artikel ”Arabisktalendes realiseringer af de danske klusiler” kan læses i Journal of Language Works: https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/117797

Læs mere om arabisktalendes udtale af engelsk her: Flege, James E. & Robert Port. 1981. Cross-language phonetic interference: Arabic to English. Language and Speech. 24(2). 125-146.

Skriv en kommentar