ECML og Den Europæiske Sprogdag d. 26. september 2019

Vi lever i en tid, som er præget af globaliseringen. Kendskabet til fremmedsprog er ikke blot blevet en nødvendig betingelse i et beskæftigelsesmæssigt henseende, men mere generelt udgør den en vigtig forudsætning for at kunne begå sig på kompetent vis i det moderne samfund. Det Europæiske Center for Moderne Sprog under Europarådet (ECML) har indlæring og undervisning af fremmedsprog som omdrejningspunkt for dets aktiviteter, og helt konkret er det centrets vision at bidrage til:

”Et Europa der forpligter sig til den sproglige og kulturelle mangfoldighed, som anerkender og støtter den nøglerolle som kvalitet i sproguddannelsen spiller for at favorisere den interkulturelle dialog, det demokratiske statsborgerskab og det sociale sammenhold” (Oversat fra citatet på www.ecml.at)

Det Europæiske Center for Moderne Sprog – idéen og missionen

Unknown 7
Graz. Hvor det Europæiske Centrum for Moderne Sprog findes.

Det Europæiske Center for Moderne Sprog (ECML) blev dannet i Graz, Østrig i 1994 og repræsenterer en delaftale under Europarådet. Formålet med dette europæiske initiativ er at fremme ekspertise og innovation i sprogundervisningen, og skabe optimale betingelser for de europæiske studerendes fremmedsprogslæring.

ECML’s strategiske mission er at bistå sine medlemslande i implementeringen af effektive lingvistiske uddannelsespolitikker. For at nå dette mål arbejder Centret tæt sammen med beslutningstagere i de 34 medlemslande. Dermed inddrager ECML eksperter, der på baggrund af relevant forskning udvikler innovative løsninger til at takle centrale udfordringer i sprogundervisning. Herved varetager ECML en afgørende rolle som bindeled mellem de politiske beslutningstagere i de respektive medlemslande og de undervisere, hvis rolle det er at føre de politiske tiltag og visioner ud i livet.

b1
Snak med mig! På 40 europæiske sprog.

ECML planlægger og styrer internationale projekter i samarbejde med førende europæiske sprogeksperter. Siden 2000 er projekterne organiseret og struktureret ud fra en fastsat 4-årig projektperiode. Projekternes indholdsmæssige ramme er bestemt af ECML’s styregruppe efter drøftelser og gennemgang af de indsendte projektforslag. Projekterne er styret af fagfolk og eksperter – herunder lærere, læreruddannere, pensumforfattere, sprogkonsulenter, forskere, og eksperter der beskæftiger sig med udarbejdelse af studieordninger, pædagogiske normer, evalueringer samt flersproget undervisning.

Udover de multilaterale projekter, udbyder ECML training and consultancy til medlemslande. Denne bilaterale støtte er tilpasset til de specifikke nationale behov i forhold til målgrupperne i medlemslande, og styrker Centrets samarbejde med medlemsstaternes ministerier og beslutningstagere.

Danmark i ECML og ECML i Danmark

 Efter ønske fra den danske regering, blev Danmark i 2013 medlem af ECML. I forbindelse med optagelsen i ECML blev det vedtaget, at der skulle oprettes et dansk kontaktpunkt og at der dannes et konsortium. Kontaktpunktet blev officielt åbent i 2014 og findes på Aarhus Universitet. Med oprettelsen af Det Nationale Center for Fremmedsprog i september 2018 er ECML Kontaktpunkt Danmark en del af det nye Center.

Den Europæiske Sprogdag

Det Europæiske Sprogår 2001, der blev organiseret i et samarbejde mellem Europarådet og EU, havde succes med at involvere millioner af mennesker på tværs af de 45 deltagende lande. Sprogårets aktiviteter hyldede den sproglige mangfoldighed i Europa og fremmede sproglæring.

Efter successen med Sprogåret besluttede Europarådet, at Den Europæiske Sprogdag skal fejres hvert år den 26. september. De generelle målsætninger for Den Europæiske Sprogdag er:

  1. At gøre offentligheden opmærksom på vigtigheden af at lære sprog og mangfoldiggøre udbuddet af sprog, der læres, med det formål at øge flersprogethed og interkulturel forståelse;
  2. At fremme den rige sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa, som skal bevares og styrkes;
  3. At opfordre til livslang sproglæring både i og uden for uddannelsessystemet, hvad enten formålet er studie- eller arbejdsrelateret, knyttet til mobilitet eller til fornøjelse og udvekslinger.
Unknown
Europarådets medlemslande

Målgruppen for Den Europæiske Sprogdag

Europarådet håber, at denne dag vil blive fejret af både myndighederne i medlemsstaterne og potentielle partnere på følgende plan:

  • Blandt beslutningstagere (for eksempel i form af særlige tiltag eller sprogpolitiske diskussioner);
  • Blandt offentligheden (fokusering på de overordnede målsætninger for dagen, heriblandt vigtigheden af livslang sproglæring – der kan påbegyndes i alle aldre – på uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser mm);
  • I den frivillige sektor (særlige aktiviteter arrangeret af og/eller for NGO’er, foreninger, foretagender, mm).

Den Europæiske Sprogdag i Danmark

Hvert år, organiseres et stort udvalg af arrangementer for at fejre dagen på kryds og tværs af Europa, og også i Danmark. I Danmark vælger flere og flere skoler og uddannelsesinstitutioner at markere dagen. Den danske nationale Kontaktpunkt for ECML står for informationskampagne og støtte.

ECML har nogle nyheder i 2019:

The language challenge: https://edl.ecml.at/languagechallenge

Det nye værktøj The language challenge indeholder en række af 51 ’udfordringer’, som tilskynder eleverne/studerende (eller “speciale agenter” som de kaldes i håndbogen) for at gå lidt uden for deres komfortzone og drage fordel af de mange muligheder, der er til rådighed for at øve eller lære mere om et sprog. The language challenge handbook tilbyder en række sjove udfordringer, som enten kan tages selvstændigt eller i klasseværelset, så de ‘speciale agenter’ er fuldt forberedt til deres næste mission! Nogle er nemme og involverer ikke meget tid, mens andre er lidt mere krævende – forhåbentlig er der noget for enhver smag. Enhver, der gennemfører 20 udfordringer eller mere, kan belønne sig med et certifikat fra hjemmesiden.

b2
ECML-materialer – på mange sprog

For at tilføje et ekstra incitament til initiativet er den 51. udfordring “What do you dare to do in a foreign language?/Hvad tør du gøre på fremmedsprog?” og opfordrer brugere til at oprette et kort videoklip, enten baseret på en af ​​udfordringerne i håndbogen eller på en af deres egen opfindelse og uploade den til EDL-hjemmesiden.

Den danske version er på vej og bliver snart tilgængelig på hjemmesiden.

Screenshot 2019 08 16 at 11.52.02
Design en sprog-T-shirt og vind!
  1. Konkurrence om den bedst designede T-shirt angående den Europæiske Sprogdag 2019.
  2. Konkurrencen om ”den mest innovative begivenhed” af den Europæiske Sprogdag. Man skal registrere sit arrangement her for at komme i konkurrence.
  3. Sprogquiz 2019 – lokal konkurrence i Danmark. I samarbejde med Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark inviterer ECML alle til at teste sine egne sprogfærdigheder i løbet af hele september måned. Quizzen kommer til at udfordre ens sprogøre ved at afspille lydbider fra forskellige europæiske sprog.
  4. Kommende resurser og inspiration til undervisning findes på den officielle hjemmeside https://edl.ecml.at/

Den årlige sprogkonference som ECML Kontaktpunkt Danmark har organiseret siden 2014 bliver fra i år NCFF Sprogkonference. Sprogkonferencen organiseres omkring Sprogdagen.

Den Europæiske Sprogdag finder sted d. 26 september 2019 i Aarhus på DOKK1

I år fejrer vi Sprogdagen d. 26. september i Aarhus Dokk1 med en sprogcafé og et foredrag. Elever fra lokale skoler, studerende og bibliotekets gæster kan få en smagsprøve på nogle af Europas mange spændende sprog. Frivillige fra hele Europa giver små introduktioner til deres modersmål og laver aktiviteter med deres sprog. Bagefter holder Ken Ramshøj Christensen, lektor ved Aarhus Universitet, et foredrag om “Hvorfor er sprog så svært når det er så let?”. Det er gratis at deltage og alle er velkomne.

b3

 

Ana Kanareva-Dimitrovska har en ph.d. i fremmedsprogdidaktik. Hun er projekt koordinator for Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest). Derudover er hun projektleder af Det Europæiske Center for Moderne Sprog – Kontaktpunkt Danmark.

Skriv en kommentar