Kommentarer til Per Aage Brandts anmeldelse af Om tegn

Per Aage Brandt (PAB) har på Lingoblog anmeldt min bog: Om tegn (find anmeldelsen her). Jeg undrer mig meget over det meste af det der står i anmeldelsen, og jeg hælder til den opfattelse at problemerne skyldes ord­for­bistring. Min bog er rigtignok et stykke tegnfilosofi med forsøg på at definere betegnelser for aspekter af det forhold at tegn bruges i kommunikation mellem men­nesker (for uden for kommunikationen er mærkbare former ikke tegn). Pro­blem­erne opstår fordi PAB anvender en del ord i en anden be­tydning end den jeg har forsøgt at definere og forpligte mig på brug­en af i bogen. Om vi faktisk er uenige om substansen, er ikke gan­ske klart, for den druk­ner de fleste steder i ordforbistring. Her kommer de fem vigtigste ek­semp­ler på steder hvor vi måske er uenige.

1. PAB anklager i diskussionen af multimodalitet bogen for at være kulturrelativistisk, som det ses i følgende citat:

cirkel

Det, der her især falder i øjnene, er de angivne fælles tanker, som nederst i cirklen forbinder interpretationen med initieringen. Ole T har allerede understreget, at tegnets giver (Tg) og dets tager (Tt) må tilhøre en fælles kultur eller social orden. (…)Tt og Tg er idiotisk relateret til deres egenartede kulturelle rækker. Derfor forstår de hinanden fuldstændigt, fuldt ud, mens de slet ikke forstår andre idioter, hvis de er kulturelt forskellige.

PAB forveksler fælles tanker med samme tanker. Man kan ikke på nogen måde sandsynliggøre at to mennesker har de samme tanker, men hvis to mennesker ikke har en fælles opfattelse af verden,  deres aktuelle situation og det fælles mål for deres samtale, har de ikke grundlag for fortsat interaktion og sam­ar­bej­de, og da samarbejde faktisk finder sted, må der også være skabt fælles tanker som udgangspunkt for kommunikation.

Forkortelserne Tg og Tt er ikke et citat fra bogen, men noget PAB har fundet på selv. I bogen skelnes der derimod mellem Gf: tegn­giv­er­ens opfattelse af tegnets form, Tf: tegntolkernes opfattelse af tegnets form, Gs: tegngiverens tanke om den sag som Gf skal associeres med, og Ts: tegntol-kernes tanker om den sag som Tf skal as­so­ci­e­res med. Det der så er påstanden i bogen, er at tegnene kun fungerer som mid­ler til kommunikation hvis der er fælles regler for opfattelsen af formen og for associationerne fra op­fattelsen af formerne (f) til tanker om sagerne (s), så Gs og Ts bliver fæl­les i et sådan omfang at de uden protester kan danne grundlag for den videre interaktion og samarbejde. Hvis tegn­giveren med et tegn mener ’her’, og tegntolkerne opfatter ’der’, kan de ikke finde hvad de leder efter. Det er det betegnelsen fælles tanker betyder. Ikke at de for­står hinanden fuldt ud, for det kan aldrig konstateres eller do­ku­men­teres.

Fæl­les tank­er er en norm og et ideal, ikke en empirisk rea­litet i adskilte ek­ko­kam­re støbt i beton, som PAB antyder. Tanken i bogen er netop u­ni­ver­sa­listisk og ikke kulturrelativistisk. Hvis folk i et sprogsamfund ikke får fælles tanker på grundlag af de sproglige former, falder samfundet fra hin­anden, som det sker i USA efter præsidentvalget 2020. Man skal så bru­ge tegnene til igen at få et fælles grundlag for fremtidig social interaktion og samar­bej­de.

Pointen med cirklen er for øvrigt at alle tre fasepar: tegngiverens initiering og pro­duktion, samfundets transmission og distribution og tegn­tol­ker­nes per­ception og interpretation af tegnene giver mulighed for mange for­skel­lige måder de kan gen­nemføres på, og altså for­skel­li­ge semiotiske mo­da­li­tet­er. Det der dis­kuteres i dette afsnit, er noget som der mig bekendt slet ikke findes nogen sammenhængende teori om, nemlig hvorledes for­skel­lige moda­li­­teter spiller sammen til en samlet mening, altså fx hvor­ledes alle modaliteterne: tegnede streger, far­ver, fem forskellige bogstavrækker i hver sin ty­pografi i Charlie Hebdos forside, spiller sammen — ofte på forskellige måder for for­skel­li­ge tegntolkere. For dette eksempel gælder det at det antagelig er bevidst flertydigt.

 

2. Om tegn skriver PAB:

Alternativet er at forstå, at tegngivning og tegnudveksling slet ikke be­­står i idiologisk (dette nydannede ord skal nok betyde ’egen­sindig’, OT) udveksling af mærkater, der ak­tiverer indkodede tanker (…). Tegn består i stedet af struk­tu­re­re­de udtryksformer, som, når de aktiveres og bruges, frembringer ind­hold.

Når de strukturerede udtryksformer aktiveres og bruges, sker det efter min mening altid i en ytring som udgør en social handling, og uden for denne historiske handling har tegn ikke eksistens. Det er yt­ringer (skriftlige og mundtlige tekster, billeder, skilte, gestus) der er emnet for min bog, mens PAB nok bruger ordet tegn alene om struk­turerede ud­tryks­former af en eller anden udtrækning uafhængigt af, om de er brugt eller ej. Tegn er efter min mening historiske kends­ger­ninger, ikke kun ud­tryks­for­mer. Og når tegn forekommer, er de altid midler til at to par­ter, en tegngiver og tegntolkere, ved at samarbejde får fælles tanker i et sådant omfang at de kan bygge deres efter­føl­gen­de interaktion og samarbejde på det.

Hvis ordet frembringe ellers kunne betyde det, ville det være rigtigt at strukturerede udtryksformer bringer indhold frem fra tegngiver til tegn­tolkere, men efter ordbogen DDO kan frembringe kun betyde ’skabe’ eller ’forårsage’, og det er ganske simpelt ikke rigtigt at ud­tryks­­former skaber indhold. Udtryksformer frembringer ikke mening, de er fælles midler til at fremme sam­ar­bej­det mellem parterne om at få fælles tanker.

 

3. PAB hævder at taltegn har dobbelt artikulation med følgende argument:

Ole T’s matematiske eksempel er, meget passende, at 9 + 16 = 25. Se selv, der er kun cifre og regnetegn, én artikulation. Men seksten og femogtyve består da af to dele, idet notationen henviser til et ti­tal­system, i modsætning til f. eks. et digitalt totalsystem eller et traditionelt tyvetalsystem (såsom “firsindstyve”); det er tallenes ud­tryks­plan, der er inddelt på denne måde, og det berører ikke tal­lenes betydning som tal, kun deres notation. Operatorerne + og = be­står af to træk, der heller ikke indgår i deres betydning (det de be­tyder, består ikke af to træk). Altså viser eksemplet dob­bel­tarti­ku­lation, selv i simpel matematisk skrift.

Det ser ud som om PAB ikke anerkender, eller måske ikke har forstået, hvad ordet dob­belt­ar­ti­ku­la­tion betyder. Han anfører at der i tal med to cifre, fx 16 og 25, for hvert ciffer er to henvisninger, en til hver sin betydning. Han må vel mene at 1 både betyder ’1’ og ’af kategorien tier’, og at 6 både betyder ’6’ og ’af enere’. Det at et tal kan være sammensat af to cifre, svarer til den morfologiske regel i sproget at flere morfemer, fx bro og sten, kan sættes sammen til ét ord på to forskellige måder: brosten (som er en slags sten) eller stenbro (som er en slags bro). Taltegnet 16 er altså en sammensætning (et kompositum) hvor det venstre ciffer betyder ’tiere’ og det højre ’enere’. Talsammensætninger som 16 kan dernæst, nu blot efter syntaktiske regler, indgå i noget der svarer til en sætning: 9 + 16 = 25, hvor = svarer til et verbum og + til et participium i sproget: ni lagt til seksten er femogtyve.

Det er altså ikke det at der er flere forskellige be­tyd­ning­er af en og sam­me udtryksenhed, det kommer an på, men det at én minimal ud­tryks­enhed, fx ni, der har et bestemt indhold, ’9’, i sproget (mundtligt, men også skriftligt) er artikuleret, dvs. inddelt, i figurer (fonemer eller grafem­er), n og i, som hver især ikke er tegn, fordi de ikke har selv­stændig betydning, men kun har den funktion at være genkendelige og distinktive, dvs. forskellige fra hinanden og fra de andre figurer (fo­nem­er el­ler gra­­fem­er) i et begrænset inventar.

Fordelen ved dobbelt artikulation er at man ikke skal kunne huske og i den mentale ordbog skelne mellem mindst 10.000 for­skel­li­ge mor­fem­former med hver sin mening, men kan nøjes med at skelne mel­lem 30-40 for­skel­li­ge figurer (fonemformer) uden egen betydning, som så kan sæt­tes efter hinanden til minimale tegn, morfemformer, med be­tyd­ning. Et uover­skueligt stort paradigme forvandles til et overskueligt kort syntagme.

Alle sprog i verden har denne dobbelte artikulation så de mindste betyd­nings­bærende enheder, morfemerne, udtrykkes med faste rækker af et be­græn­set antal forskellige figurer (fonemer eller grafemer). Det betyder at en sætnings for­mer bliver længere i syntagmatisk tid; de 5 mor­fem­er i 9 + 16 = 25 kræver i ma­te­ma­tik­ken syv ud­tryks­en­hed­er efter hin­and­en, men 27 i skriftsproget. Det har så også den fordel at vores hjerne får tid til at afkode meningen, som nemlig er udtrykt med en vis grad af re­dun­dans. Bortfald af et fonem eller to, fx vokalerne, på grund af støj giv­er ikke en ny btdnng, hvad det ville gøre ved bortfald af et element i enkeltartikulerede tegn­sy­stem­er: 916 = 25.  Hvis skriftsprog kon­stru­eres med enkelt­ar­tikulerede morfemer, dvs. uden redundans, bliver det så kompakt at det er umuligt at bruge mundtligt, hvad jeg viser et eksempel på med kunstsproget RO. Mundtligt kinesisk har, som dansk, dob­belt arti­ku­la­ti­on, og udtrykket er opdelt i fonemer præcis som på dansk; deres skriftsprog har blot ikke noget der svarer til vores gra­fem­er, men det er en anden og lang historie.

Det at taltegnene er enkeltartikulerede, er også et argument for at taltegn, udover den første snes, antagelig er født skriftlige, mens sprog­tegn oprindeligt har været mundtlige og først efter mange hundrede tusind år i menneskeslægtens historie er blevet skrevet ned.

Problemet er her at PAB, som Humpty Dumpty, selv beslutter hvad udtrykket dobbelt artikulation skal betyde – i åbenlys strid med hvordan det er defineret af ophavsmanden André Martinet. Hvis han til en eksamen i sprogvidenskab havde sagt som han gør i anmeldelsen, var han dumpet.

 

4. Om diagrammer skriver PAB:

Men diagrammet er ekstremt spændende, fordi det som tegntype ek­sternt set hverken beror på analogi eller konvention. Alle men­ne­sker, som tænker, anvender diagrammer, i hovedet, på tavler, i teknisk eller politisk planlægning, i teoretisk forskning, over­alt; men vi gør det uden at have lært os noget konventionelt dia­gramsystem og uden at tro, at det, vi udtrykker ved dia­gram­met, er analogt, dvs. perceptivt ligner det forhold, der tænkes på, der også ofte er u­syn­ligt. Derfor er diagrammet ikke en blanding af ikon og symbol, men i stedet et helt selvstændig type tegn. Dens mo­dale værdi er hypotesens: Måske kan det hænge sammen sådan her…

Det er meget svært at se hvad der er argumentet i denne passage. Hvorfor står der Derfor er diagrammet ikke… ? Det er nok rigtigt at vi for­står et diagram som fx søjlediagrammet over nye coronadødsfald pr. dag uden at have lært et konventionelt diagramsystem, men vi skal dog have lært meningen med de bogstaver og tal som indgår i diagrammer (ofte som målestokke eller i titler). Men det er ikke på nogen måde et argument for at diagrammer ikke fungerer som en integreret blanding af ikon og symbol (dvs. ved analogi og konvention).

Misforståelsen kommer nok af at PAB med ordet diagram kun tænker fx på søjlerne i søjlediagrammet, mens jeg med ordet mener hele ytringen eller teksten, dvs. helheden af de analoge søjler, linjerne på den lodrette akse med konventionelle tal fx fra 0 til 40 for enderne, søjlerne på den vandrette akse med angivelse af datoer fra 14. marts til 12. januar, og især overskriften hvor der (med konventionelle bogstaver) står: Nye dødsfald pr. dag.

Enhver kan umiddelbart på helheden, uden nødvendigvis at tænke over at det er en analogi, se at den analoge søjle for 4. januar er dobbelt så høj som for 30. marts, og forstå den usynlige kendsgerning at coro­na­epi­de­mien var dobbelt så slem i januar 2021 som i marts 2020, selv om tegngiveren ikke har villet kommunikere netop dette. Men det kan man kun forstå fordi man har læst overskriften og tallene på de to akser. Dia­gram­mer er særlige ved at være multimodale, dvs. være bland­­inger (og ikke blot ad­de­ring­er) af analoge og konventionelle træk, med regler for trans­for­ma­­tion mel­lem dem. Man forstår meningen uden på forhånd at være blevet undervist i konventionelle diagramsystemer. Dette medfører så og­så den bemærkelsesværdige egen­skab ved diagrammer at de er uden fokusering så tegn­tol­ker­­ne kan få mere indhold ud af dem, end tegngiveren har haft in­ten­ti­on om at putte ind i dem. Det jeg ville konkludere på PAB’s overvejel­ser, er derfor det modsatte af hvad han gør: Diagrammet er netop derfor en blanding af ikon og symbol.

 

5. Om penge skriver PAB:

Han (OT) skriver ikke meget om dem, men dog dette (s. 170): Penge fungerer faktisk i den virkelige verden, men kun så længe alle tror på dem; ellers er de værdiløse papirstykker. (…)

Men hvad er det, der skal tros på? Holder de virkeligt op at fungere, hvis jeg ikke tror på dem? I så fald ville de være ophørt med at fungere for længst. Alle tror ikke noget som helst; penge er realiteter.

Hvis PAB ikke tror på at en hundredkroneseddel er 100 kr. værd, mens alle andre stadig gør det, virker pengesedlerne selvfølgelig stadig. Det er blot for PAB de ikke virker, fordi han har meldt sig ud af det sociale sam­arbejde med at ud­vek­sle varer ved hjælp af ukopierbare sedler med tegn på at de er ge­ne­relle værdiækvivalenter som der er en begrænset mængde af. Men, indrømmet, jeg skulle have skrevet deltagerne i fællesskabet i stedet for alle.

Pengesedler er ikke, som ord, tegntyper der er frit tilgængelige; de er unikke ek­sem­plar­er af sedler med en bestemt type tegn på, nummererede ek­sem­plar­er som der er mang­el på. Hvis seddelpressen kører, og der ikke er mangel på sedlerne, hold­er folk op med at tro på at de er det værd der står på dem. Det var det der skete i Tysk­land under hyper­in­fla­ti­onen i 1923, så var sedlerne ikke penge, men sedler. Med guldet er hi­sto­ri­en stort set den samme. Det virker fordi folk tror på at der kun er en be­grænset mængde af det. Hvordan det forholder sig med nullerne og ettallerne i bankernes computere, er vist stadig en gåde som verden eksperimenterer med for tiden, bl.a. med bitcoins.

Skriv en kommentar